,GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER – DORTERØNNE.DK

1. Anvendelsesområde
Nedenstående almindelige forretningsbetingelser for DORTERØNNE.DK – er gældende for alle forretningsydelser fra DORTERØNNE.DK. Afvigelser fra nedenstående forretningsbetingelser er kun gyldig med DORTERØNNE.DK skriftlige accept.

2. Tilbud
Tilbud, der afgives af DORTERØNNE.DK, er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen. Priserne anført i tilbuddet er bindende for DORTERØNNE.DK medmindre andet er nævnt i tilbuddet. Priser er ekskl. moms samt omkostninger til 3. part medmindre andet er anført.

Timebetalte opgaver, klippekort & fysisk fremmøde:
Ved timebetalte opgaver vil tiden, der bruges i forbindelse med møder, research, forberedelse, telefonsamtaler, planlægning, skriveopgaver, mailkorrespondance, administration m.m., blive registreret som arbejdstid. Den forbrugte tid noteres per påbegyndte kvarter.
Kørsel afregnes altid til 9,00 kr. pr. km. Timeforbruget til transport er inkl. denne takst. Hertil kommer eventuelle udgifter til bro, færge og overnatning m.m.
Ved hasteopgaver er det muligt at betale med dobbelt klip (fra klippekort) eller til dobbelt timepris.

Et klippekort betales før opgaven påbegyndes. Klippekortet kan ikke overdrages til andre virksomheder, men kan benyttes af forskellige medarbejder og afdelinger i virksomheden.
Klip fra klippekort kan bruges til betaling af ydelser, der udføres af DORTERØNNE.DK herunder bogføringsopgaver, konsulentbistand og sparringsopgaver.
Klippekort kan ikke benyttes ved køb af licenser eller til dækning af andre direkte/indirekte omkostninger.
Klippekortet administreres af DORTERØNNE.DK, som også foretager timeregistrering og afregning af forbrug. Udgifter til 3. part er ikke omfattet af klippekortordningen og skal betales af Kunden.

Ubrugte klip kan kun efter aftale refunderes, hvis følgende betingelser er opfyldt:
• Betaling af faktura med pågældende klippekort ikke er ældre end 1 år

Et klippekort gælder 1 år fra fakturadato. Vedr. aflysning henvises til afsnit herom.

3. Aflysning og flytning af opgaver
Aflysning af datofastsatte konsulentydelser som kurser og workshops kan ske uden beregning, hvis aflysning sker 30 dage før aftalt dato for afholdelse. Ved aflysning senere end 30 dage før afholdelse betales 50 % af det aftalte honorar. Konsulentydelser kan flyttes til ny dato uden beregning, hvis det sker 8 dage før aftalt dato. Hvis aflysning sker senere, anses ydelsen som gennemført, hvorfor der faktureres som aftalt.

4. Ordrebekræftelse
DORTERØNNE.DK bekræfter altid skriftligt overfor kunden, ordren på det bestilte arbejde. Ordrebekræftelse fremsendes via mail til kundens kontaktperson.

5. Betalingsbetingelser
DORTERØNNE.DKs betalingsbetingelser er fakturadato + 8 dage, medmindre andet er aftalt i ordrebekræftelsen. Ved udeblivelse af rettidig betaling pålægges der et administrationsgebyr på 100,00 kr. pr. erindringsskrivelse.
For konsulentydelser, der strækker sig længere end 30 dage, faktureres der bagud hver den 30. i måneden med det antal timer, der er forbrugt.

Onlinekurser, e-bøger og sparringsforløb betales altid forud, dog kan der betales i rater.

6. Kundens forsinkelse af projektet
Hvis en ordrebekræftet opgaveløsning forsinkes af kunden, ophæves de tidsterminer, der er aftalt for løsningen af opgaven.
Hvis kunden i mere end 60 dage udskyder en ordrebekræftet opgave fra den startdato, der er nævnt i ordrebekræftelsen, kan DORTERØNNE.DK fordre forudbetaling eller anden sikkerhedsstillelse.

7. Kurser og e-bøger
Ved køb af kurser og e-bøger fra DORTERØNNE.DK frafalder fortrydelsesret og retten til tilbagebetaling, når materialet er downloadet.

Ophavsret
Alt kursusmateriale og e-bøger er beskyttet af loven om ophavsret. Du har derfor ikke ret til at kopiere eller videredistribuere vores kursusmateriale eller e-bøger.

8. Ansvar
DORTERØNNE.DK repræsenterer leverancer til tiden med et højt fagligt niveau og et stort engagement, som det kan forventes af en konsulent med høj professionalisme.
DORTERØNNE.DK kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af arbejdet eller rådgivning. Det påhviler kunden selv at sikre, at de aktiviteter der iværksættes som følge af konsulentstøtten, ikke er i strid med loven og med virksomhedens politikker mv. Der gives ingen garantier for virkninger af rådgivningen, da ansvaret for implementering af råd og handlinger alene påhviler kunden.

9. Tavshedserklæring
DORTERØNNE.DK påtager sig som standard tavshedspligt om de forhold, som DORTERØNNE.DK bliver bekendt med under samarbejdet med kunden. Tavshedserklæringen er gældende så længe samarbejdet opretholdes og forældes ikke efter samarbejdets ophør.

10. Persondata og kundedata
DORTERØNNE.DK indestår for at behandle samt opbevare persondata efter den til enhver tid gældende lovgivning på området.

11. Force majeure
Følgende omstændigheder hos DORTERØNNE.DK medfører ansvarsfrihed, hvis de forhindrer en ordrebekræftet opgave i at blive løst eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld. Arbejdskonflikter og enhver anden omstændighed, som DORTERØNNE.DK ikke er herre over, såsom brand, mobilisering, krig, eller uforudset militærindkaldelse af tilsvarende omfang, oprør eller andre truende uroligheder.

12. Tvister
Alle tvister vedrørende disse forretningsforhold afgøres efter dansk ret. Retssager skal anlægges ved ALL IN OFFICE eller kundens værneting, efter DORTERØNNE.DKs valg.

Forretningsbetingelserne er senest opdateret d. 14.05.2022